Polityka prywatności

Polityka prywatności

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Mając na uwadze nadchodzące zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. UE L 119/1 z 4.5.2016R)
zwanego dalej RODO, realizując przysługujące Państwu na podstawie Art. 13 RODO prawo do informacji, firma pod nazwą
Intertenis Marek Molenda, adres: 30-384 Kraków, ul. Raciborska 15e/25, uprzejmie informuje, że od dnia
25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych
przez firmę Intertenis Marek Molenda

Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady
związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez firmę:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest SPÓŁKA adres: Intertenis Marek Molenda NIP : 6551579938, REGON: 290876351

2. FIRMA wyznaczyła osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się
skontaktować poprzez email: biuro@intertenis.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a.) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b.) w celu kierowania do Pani/Pana przez FIRMĘ treści marketingowych w sposób, na który Pan/Pani wyraziła zgodę – podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes FIRMY (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes
FIRMY polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą
elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę,
c.) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na FIRMIE na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
d.) dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes
FIRMY (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem FIRMY jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności
gospodarczej,
e.) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu FIRMY polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub
obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes FIRMY
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a.) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
b.) podmioty świadczące na rzecz FIRMY usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne,
marketingowe,
c.) operatorzy pocztowi i kurierzy,
d.) operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,
e.) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. FIRMA nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: (i) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania
umów sprzedaży – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży, (ii) w przypadku
danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana usług drogą elektroniczną –przez czas świadczenia na
Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną, (iii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana
przez FIRMĘ treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych
w tym zakresie, (iv) w przypadku o którym mowa w pkt. 3 lit. d) powyżej – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą
elektroniczną (v) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. e) powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym
okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami
o rachunkowości.

7. Firm nie stosuje automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

8. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych FIRMA prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej
na adres Intertenis Marek Molenda , adres: 30-384 Kraków, ul. Raciborska 15e/25 lub elektronicznej (wiadomość email na adres: biuro@intertenis.pl )

9. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia
skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

10. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi
lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne – za wyjątkiem danych przetwarzanych w celu określonym
w pkt 3 lit b) – w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży.
Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez FIRMĘ jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną
lub zawierania umów sprzedaży.

Niniejsza informacja nie wymaga żadnej reakcji z Państwa strony chyba, że nie wyrażają Państwo zgody na dalsze przetwarzanie swoich danych.